klíčová slova
logo

 

 Zelená úsporám 2015 - třetí výzva

 

 

 

 

 

Obecné informace:

Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy (dále jen „výzva") zahrnuje následující oblasti podpory:

 

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů.
 • • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • • podporována dílčí i komplexní opatřenípodporována dílčí i komplexní opatření

 

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.
 • • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 

C. Efektivní využití zdrojů energie.
 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem obnovitelných zdrojů energie
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

 

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015 Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021. Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek.

 

Kdo může o podporu zažádat:
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

 

Způsob podání žádosti:
Kontaktujte nás. Zařídíme správné podání žádosti se všemi potřebnými dokumenty.

 

 

Základní pravidla:
 • 1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • 2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů. V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo tzv. blokové výjimky, podpora je pak omezena také pravidly těchto režimů.
 • 3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
 • 4. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
 • 5. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

 

 
kontakt

 


Copyright © GAPROJEKTY
úvod nahoru