• CO ZNAMENÁ JEDNOTKA Wp
 • Watt - jednotka výkonu, peak - anglicky vrchol. Každý vyrobený fotovoltaický panel prochází v továrně výkonnostním testem. Ten určí jeho výkon (Wattpeak - Wp). Test se provádí za stanovených podmínek např. je dána intenzita světla, teplota vzduchu, úhel dopadu světla...
  Výsledná hodnota vyadřuje výkon panelu. Pokud se změní hodnoty oproti testu, mění se i výkon panelu. Každý výrobce na technickém listu například uvádí graf závislosti výkonu a teploty vzduchu na povrchu panelu.

 • ENERGETICKÝ VÝNOS
 • Nejdůležitější údaj pro ekonomiku solárního systému. Podkladem jsou dlouhodobé hodnoty globálního záření, účinnost a orientace panelů, úhel sklonu panelů stejně tak správná konfigurace panelů a měniče (měničů).

 • FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM NA RODINNÉM DOMĚ
 • Skládá se z fotovoltaických modulů, měničů napětí a regulační a jisticí a měřicí elektroniky. Výhodou těchto systémů je to, že v době, kdy vyrábí fotovoltaický systém energii tak ji dům zároveň spotřebuje a případné přebytky prodá distributorovi. Naopak v době nedostatku vlastního výkonu lze energii odebírat z rozvodné sítě.

 • KAPACITA KONDENZÁTORU
 • Vlastnost kondenzátoru, jež určuje jeho chování v elektrickém obvodu. Jestliže je kondenzátor nabit na určité napětí, obsahuje energii, která závisí na součinu kapacity a druhé mocniny napětí, na než je nabit.

 • MĚRNÁ SPOTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ BUDOVY
 • Jedná se o čistou výpočtovou potřebu tepla na prostorové vytápění bez vlivu účinnosti otopné soustavy a zdroje tepla. ( dle ČSN EN ISO 137 90 ) Typ výpočtu je zvolen jako měsíční. Na měrnou spotřebu tepla má vliv materiál, ze kterého je budova postavena, velikost a druh otvorových výplní (okna, dveře), tepelný zisk od osob nebo tepelný zisk od spotřebičů.

 • OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z PŘÍJMU ZA PRODANOU ELEKTŘINU Z OBNOVITELNÉHO ZDROJE
 • Podle aktuálního znění zákona jsou od daně z příjmu osvobozeny příjmy za prodej elektřiny z obnovitelných zdrojů a to v kalendářním roce, v němž bylo zařízení poprvé uvedené do provozu a v následujících 5 letech. Prvním uvedením do provozu se myslí rovněž uvedení do zkušebního provozu, na základě něhož plynuly nebo plynou poplatníkovi příjmy. Odstávka systému v důsledku zhodnocení, oprav nebo údržby zmíněnou dobu nepřerušuje.

 • RODINNÝ DŮM
 • Objekt, ve kterém více než ½ podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Rodinným domem nejsou např. objekty určené k individuální rekreaci nebo průmyslové objekty, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

 • SÉRIOVÁ REZONANCE
 • Stav elektrického obvodu, který se skládá ze sériového spojení cívky,kondenzátoru a střídavého zdroje napětí, jehož kmitočet je rezonanční. V rezonanci dochází k výměně energie mezi cívkou a kondenzátorem, pričemž se sobe rovnají amplitudy napetí na kondenzátoru a cívce, ale mají opacnou fázi. Proud, protékající obvodem je závislý pouze na stejnosměrném odporu obvodu. Příklad - revoluční novinky ve vytápění.

 • SOLÁRNÍ PANELY S AMORFNÍMI ČLÁNKY
 • Základem je tenká vrstva křemíku nanesena na sklo nebo fólii. Účinnost těchto článku se pohybuje v rozmezí 7 až 9%. Pro dosažení daného výkonu je potřeba 2,5x větší plochy, než kolik by bylo potřeba při použití mono nebo polykrystalických modulů. Celoroční výnos je ovšem o 10% vyšší kvůli jejich schopnosti vyrábět elektřinu i při zatažené obloze. Tyto typy článků patří k dnes na trhu nejlevnějším a výhodné jsou především tam, kde investor není omezení prostorem. Amorfní panel - příklad

 • SOLÁRNÍ PANELY S POLYKRYSTALICKÝMI ČLÁNKY
 • Základem je, křemíková podložka, s z větším množstvím menších polykrystalů. Účinnost polykrystalických článků se pohybuje od 12 do 14% (výjimečně až 16%) při slunečném počasí.

 • STŘECHA DOMU NEMÁ VHODNOU ORIENTACI
 • V tomto případě lze postavit elektrárnu na pozemku. Musí být splněny následující podmínky : výkon elektrárny by měl odpovídat spotřebě domu, parcelní číslo domu a místa stavby elektrárny musí být shodné. Příslušný stavební úřad pak zahájí řízení a pokud nebudou další komplikace, povolení k stavbě vydá.

 • TEPELNÉ ČERPADLO
 • Zdroj energie, který odnímá teplo z vnějšího - venkovního prostředí a předává ho k dalšímu využití teplonosné látce v lokálních systémech napojených na otopnou soustavu obytného domu zajišťujících dodávku tepla pro vytápění obytného domu a případně i přípravu teplé vody.

 • TEPELNÝ MOST
 • Tepelný most je místo, kde dochází ke zvýšenému tepelnému toku. Uniká jím více tepelné energie a má v interiéru studenější povrch a naopak v exteriéru teplejší povrch než okolní konstrukce. Z hygienického hlediska jsou tepelné mosty nepřijatelné proto, že na jejich chladných površích v interiéru může kondenzovat vodní pára či zde může lokálně relativní vlhkost vzduchu stoupnout nad 80 %, což je prostředí, které je ideální pro růst plísní. Ty jsou výraznými zdroji alergenů a tím vytváří vnitřní mikroklima nevhodné pro pobyt lidí.

 • VÝKUPNÍ CENA
 • Pokud vlastní energii ze své solární elektrárny nebo jiného obnovitelného zdroje energie nespotřebováváte, ale pouze ji prodáváte dále do distribuční sítě, zelený bonus nezískáváte - cena za tuto elektrickou energii se pak nazývá výkupní cena.

 • ZELENÁ ÚSPORÁM
 • Tento projekt je určen jakékoli úsporné opatření (výměna oken, zateplení střechy, úspornější vytápění, ohřev vody, zateplení podlahy apod.) za předpokladu dosažení kvalitativních kritérií a požadované úspory roční měrné potřeby tepla o minimálně 20 %. Příspěvek je možné čerpat také na výstavbu domů nových v tzv. pasivním standardu nebo přeměnu starších domů na energeticky pasivní domy. Na stavbu nízkoenergetických domů se dotace nevztahují. Realizované projekty s dotací Zelená úsporám

 • ZELENÝ BONUS
 • Distributor el. energie má zákonem danou povinnost uhradit každou vyrobenou kWh. z obnovitelných zdrojů energie. Zelený bonus je finanční odměna kterou můžete získat v případě, že jste výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů a že elektřinu generovanou z obnovitelných zdrojů využíváte pro svou osobní potřebu. (např. v rodinném domě) Cenově výhodnější je aby vyrobce elekřinu sám spotřeboval, než aby ji prodal za výkupní cenu distributorovi.

Kontakt

telefon, e-mail, kontaktní osoba ... > >