Jak vyhledávat

Stačí zadat název výrobku nebo jeho část či jakýkoliv údaj uvedený v krátkém nebo úplném popisu zboží.

Jak nakupovat

Nákup probíhá následujícím způsobem:

 • budete procházet nabídkou zboží a klepnutím na symbol nákupního koše přidáte položku do pomyslného košíku
 • toto může učinit pro libovolný počet položek, přičemž celková cena se automaticky sčítá
 • konkrétní položku zboží můžete také vyhledat zapsáním požadovaného názvu do okna „Vyhledávání“ nebo ji najít podle zařazení v jednotlivých kategoriích.
 • ukončení nákupu znamená „příchod k pokladně“, kde můžete vidět obsah nákupu, popřípadě změnit výsledné počty položek zboží
 • vyplníte Vaše identifikační údaje pro doručení zboží
 • po potvrzení je objednávka přijata v naší databázi.
 • objednávku zboží můžeze provést i elektronickou poštou.
 • platba předem - u položek do 1000,-Kč je doporučujeme platbu předem. Zákazníci neplatí přepravu. Objednávku provedete elektronickou poštou, ne přes internetový obchod.   Email je gaprojekty seznam.cz   Do emailu uvedete platbu předem. Po potvrzení objednávky provedete platbu na účet číslo 608139 / 3500. Variabiln symbolem je číslo zboží. Po připsání platby na účet vám bude zboží zasláno balíkem České pošty. V případě pozdější reklamace nebo vrácení zboří je však doprava účtována.
 • Ochrana osobních údajů. Údaje o zákazníkovi vyplněné v objednávce slouží k vyřízení obchodního případu prostřednictvím internetového obchodu. Dodavatel se zavazuje zachovávat důvěrnost dat o zákazníkovi nabytých prostřednictvím internetového obchodu.
 • Ze zákona máte lhůtu 14 dnů na vrácení zboží.Tato lhůta začíná dnem převzetí zboží.Podrobnější  info na našem telefonu +420 773 103 008.
 •  REKLAMAČNÍ ŘÁD
 • 1. Obecná ustanovení

 • Reklamační řád řeší reklamace vad zboží, které je v záruční době.
 • Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“), upravuje způsob a hlavní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.

  2. Základní pojmy

 • „Prodávajícím“ se rozumí firma Miloš Gavala – provozovatel internetového obchodu http://www.karotkin.cz/kontakty
 • „Zbožím“ se rozumí výrobek zakoupený v internetovém obchodě http://www.karotkin.cz
 • „Záruční list“: záručním listem se rozumí daňový doklad vystavený prodávajícím, obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti, který potvrzuje nabytí zboží zákazníkem.
 • „Reklamací“ se rozumí oznámení zjištěné vady, kterou zjistí kupující a neodkladně oznámí tuto skutečnost prodávajícímu písemně.
 • Oznámení musí vždy obsahovat identifikaci kupujícího, zboží a popis vady, datum dodání, číslo faktury,nebo kupní smlouvy. 

  3. Záruční podmínky

 • Záruka vyplývající z tohoto listu je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen „Kupující“) a jen na výrobek sloužící k běžnému nekomerčnímu používání.
 • Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to zpravidla od převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
 • Kupující má v rámci záruku právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu vadné součásti výrobku. Pokud není takový postup možný, je kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen.

  Podmínkou pro uplatnění každého práva ze
  Záruky přitom je, že:
  a) výrobek byl používán v souladu s návodem k obsluze, případná vada byla oznámena neprodleně po jejím zjištění
  b) výrobek musí být kompletní. I ulomené nebo jinak oddělené části,které byly součástí reklamovaného výrobku je nutné dodat.
  c) Kupující při reklamaci výrobku předloží doklad nebo kopii dokladu o nákupu..

 • Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit u dodavatele a zároveň mu musí umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení.
 • Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu jejich řešení. Kupující je povinen poskytnout dodavateli součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva z odpovědnosti za vady, k ověření v předchozí větě.
 • Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující dodavateli shora uvedenou součinnost, je Kupující povinen nahradit dodavateli veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
 • Záruka vyplývající z tohoto Záručního listu platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku nevhodným používáním nebo nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není vadou výrobku) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používání v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).

  4. Záruční lhůta

 • Konkrétní délka záruční lhůty odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle Občanského zákoníku, t.j. 24 měsíců.

 • Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, kdy bude potvrzen řádně vyplněný záruční list resp. dnem doručení zboží na dobírku

  • Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě

   5. Potvrzení převzetí zboží  (od dopravce nebo dodavatele)

  • Doklad o nákupu zboží t bude zákazníkovi doručen společně se zbožím.
  • Zákazník přebírá od dodavatele (nebo dopravce) jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky nebo pokud zjistí jakýkoliv rozdíl s daňovým dokladem, je povinen sepsat s dodavatelem (dopravcem) reklamační protokol a je oprávněn zboží nepřevzít. Vždy je nutné provést zápis do reklamačního protokolu. Nebude-li sepsán nebude na pozdější reklamace brán zřetel.
  • Pokud po rozbalení zásilky zaslané poštou zákazník zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně - do jednoho pracovního dne písemně nebo telefonicky na adrese prodejce. Pokud tak neučiní, vystavuje se riziku, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

           6. Způsob reklamace a jejího vyřízení

  • Reklamace vyřizuje internetový obchod http://www.gavalasport.cz/o-nas .
  • Po obdržení reklamace informuje prodávající kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží
  • Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující předložil – fakturu, která byla potvrzena prodávajícím.
  • Zboží zaslané k posouzení dodavateli musí být v úplném stavu včetně manuálů a ostatního příslušenství.
  • Dále je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu a v případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
  • Po přijetí reklamace bude kupující vyrozuměn o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamační procedury.

   7. Vrácení zboží bez udání důvodů

   Zákazník má právo vrátit převzaté zboží bez udání důvodu dodavateli do 14 dní od jeho zakoupení, resp. převzetí. Vracené zboží musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené, vč. všech manuálů a zabalené v originálním obalu. Náklady spojené s vrácením zboží, např. poštovné, hradí dodavatel. Společně se zbožím zákazník napíše krátký dopis....jaké zboží a kdy nakoupil,že zboží vrací a připíše bankovní spojení pro zaslání peněz...     Pokud výše uvedené není splněno, je dodavatel oprávněn zboží nepřevzít.

  • 8. Závěrečné ustanovení

   Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 15.1.2006


  • Přejeme Vám příjemný nákup

   shop.gavalasport.cz

Doporučujeme

Speciální akce

Odebírání novinek e-mailem

zadejte svou e-mailovou adresu:

Copyright © 2006 Karotkin.cz - Jablečné a ovocné octy. All rights reserved.

Validní css Validní XHTML 1.0 RSS kanál

Design and code by linhart.name